Top 3 mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện chuẩn nhất

Người đăng

Danh mục


Trong bất cứ lĩnh vực nào khi có phát sinh giữa hoạt động mua và bán đều cần phải có hợp đồng. Mỗi loại hình sẽ có kèm theo các điều khoản cụ thể. Do vậy, các bạn cần tham khảo các mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện để đảm bảo cân đối được quyền lợi của hai bên.

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện số 1

Hợp đồng giúp đảm bảo quyền lợi cho hai bên

Hợp đồng giúp đảm bảo quyền lợi cho hai bên

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

   (Số……………………………………………..)

 

  • Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

  • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

  • Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện của hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng…….năm ……,  chúng tôi gồm:

Bên A(Bên sử dụng DV):

– Địa chỉ      :

– Điện thoại :                                                            Fax:

– Mã số thuế:

– Đại diện     :                                                           Chức vụ:   

– Số tài khoản :

Bên B (Bên cung cấp DV):

– Địa chỉ      :

– Điện thoại :                                                            Fax:

– Mã số thuế:

– Đại diện     :                                                           Chức vụ:   

– Số tài khoản :

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chọn Bên B nhận cung cấp dịch vụ theo các điều khoản sau:

–    Địa điểm tổ chức:

–    Thời gian tổ chức:

–    Thi công lắp đặt ngày:

Các nội dung công việc thực hiện tại chương trình đã được Bên A đồng ý và phê duyệt tại bảng báo giá đính kèm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng giá trị hợp đồng :  

Giá đã bao gồm 10% VAT.

Bên A tạm ứng trước cho Bên B 50% giá trị hợp đồng tương đương …………  trong vòng 5 ngày sau khi ký kết hợp đồng và trước khi thi công  

Bên A thanh toán cho bên B 50% giá trị còn lại tương đương ………….. sau khi bên A nghiệm thu và bên B xuất hóa đơn VAT, cung cấp biên bản thanh lý hợp đồng tổ chức chương trình cho bên A.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A có trách nhiệm đưa ra ý tưởng và nội dung chương trình cho Bên B trước 2 ngày để Bên B chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Quản lý và giám sát trong thời gian diễn ra chương trình, đảm bảo Bên B thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng.

Bên A, trong khả năng của mình, sẽ hợp tác và tạo điều kiện cho Bên B triển khai các công việc thuộc phạm vi hợp đồng này một cách khẩn trương, thuận lợi và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B trong việc tổ chức chương trình.

Phối hợp với Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong chương trình thuộc về trách nhiệm của Bên A.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn số tiền đã cam kết trong Điều 2.

Nếu trong trường hợp đã ký hợp đồng nhưng hoãn lại Bên A phải có công văn chính thức gửi sang Bên B để thông báo việc hoãn lại tối thiểu trước 03 ngày diễn ra chương trình và chịu phạt 30% giá trị hợp đồng, dưới 03 ngày diễn ra sự kiện bên A chịu phạt 50%.

Cử Ông (bà) …………………….. là đầu mối liên lạc của Bên A, chịu trách nhiệm giám sát trong suốt thời gian chuẩn bị và kết thúc sự kiện.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

–     Bên B có trách nhiệm đảm bảo rằng chương trình sẽ được thực hiện theo đúng với tiến độ đã được hai bên thống nhất tại các điều khoản của hợp đồng.

–    Hợp đồng tổ chức dựa trên nội dung yêu cầu của bên A đưa ra, các vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng Bên B sẽ phối hợp với bên A giải quyết.

–   Bên B có trách nhiệm bảo vệ tài sản của bên A trong phạm vi Dự án để đảm bảo chương trình luôn được hoạt động tốt nhất.

–     Triển khai tổ chức và kết nối với các bộ phận để sản xuất chương trình, giám sát chặt chẽ từ ý tưởng, kịch bản. Đảm bảo chính xác các nội dung và hình thức thể hiện theo yêu cầu của Bên A.

–   Bên B phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu phạt Hợp đồng trong các trường hợp, cụ thể sau:

      + Bên B không thực hiện đúng các nội dung của hợp đồng, dựa vào các khoản mục không hoàn thành Bên B sẽ phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng cho khoản mục đó.

      + Làm Chậm tiến độ của chương trình hoặc vi phạm các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng mà  hai Bên thống nhất thì Bên B phải bồi thường cho Bên A 50% giá trị hợp đồng.

Bên B không phải chịu trách nhiệm khi có sự cố liên quan đến bên A hoặc thiên tai: hỏa họa, bão lũ, mưa gió lớn (gió giật trên 40Km/h),.. không thể tiếp tục diễn ra sự kiện. Hoặc nếu tiếp tục diễn ra sẽ gây nguy hiểm cho người và thiết bị lúc đó bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đồ đạc và vật dụng mang vào khu vực tổ chức của bên A nếu để xảy ra hoả hoạn gây thiệt hại cho chương trình và tài sản của Bên A.

Bên B bàn giao toàn bộ các hạng mục cung cấp cho Bên A trong báo giá trước (thời gian bàn giao)

Cử Ông (bà) là đầu mối liên lạc của Bên B, chịu trách nhiệm điều khiển, tổ chức, đạo diễn chương trình trong suốt thời gian chuẩn bị và kết thúc sự kiện.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ CAM KẾT

Sau khi hai bên chính thức ký kết hợp đồng kinh tế một trong hai bên tự ý hủy Hợp đồng thì vẫn phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng cho bên bị hại.

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp đồng. Mọi phát sinh sẽ được hai bên kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng vì lợi ích chung.

Trong trường hợp có tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại lên Toà án Kinh tế Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng tổ chức sự kiện.

Trong thời hạn hợp đồng, nếu các bên có sự phân chia, sáp nhập, giải thể, đổi tên thì hợp đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hợp đồng tổ chức sự kiện này có giá trị hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để cùng nhau thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                                                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

>>> Xem thêm: Đặt tiệc tất niên cuối năm tại các nhà hàng giá rẻ ở Hà Nội

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện thứ 2 

Mẫu hợp đồng cho hoạt động tổ chức sự kiện

Mẫu hợp đồng cho hoạt động tổ chức sự kiện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH

Số:  ......../HĐDV

-   Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự hiện hành số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 và Bộ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

-   Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên;

Hôm nay, ngày ...  tháng ... năm 2012 tại văn phòng Công ty, chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên đặt hàng ) :

Địa chỉ:

Người đại diện:

Chức vụ:

MST:

Bên B: (Bên thực hiện) :

Địa chỉ:  

Người đại diện:

Chức vụ:

MST:

Số tài khoản:                

Ngân hàng:

Nay các bên hợp đồng như sau

Điều 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN

Bên A đồng ý chọn Bên B thực hiện  tổ chức chương trình … tại ............ 

Thời gian: Ngày  tháng  năm 2009 đến ngày  tháng  năm 2009. Từ 8h00 – 17h30 hàng ngày.

Địa điểm: .....................

Các nội dung công việc đã được bên A phê duyệt trong bảng danh mục dịch vụ đính kèm.

Điều 2: GIÁ TRỊ DỊCH VỤ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Giá dịch vụ: ……………………...VNĐ

VAT (10%)  …………………….      VNĐ

Tổng tiền:..........................        VNĐ                                     

(Bằng chữ:)..............................................................................................

2.2 Ngay khi bên B thực hiện cung cấp dịch vụ theo quy định của Điều 1, hai bên sẽ thống nhất và ký kết biên bản thanh lý hợp đồng trong đó có ghi rõ những hạng mục còn thiếu hoặc phát sinh (nếu có).  Việc bỏ bớt hoặc bổ sung hạng mục (nếu có) phải được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản, giá trị dịch vụ ghi trong biên bản thanh lý hợp đồng sẽ là giá trị thanh toán cuối cùng

Đính kèm bảng kê chi tiết hạng mục là một phần không tách rời hợp đồng này.

2.3 Phương thức thanh toán: (Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)

- Bên A sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B 100% phần giá trị dịch vụ kể trên và phát sinh (nếu có) căn cứ trên Biên bản thanh lý hợp đồng trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian thực hiện chương trình và  bên A nhận được biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính hợp pháp của bên B.

- Sau thời gian 7 ngày làm việc, kể từ khi bên A nhận được biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn GTGT của bên B mà vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho bên B thì phần giá trị chưa thanh toán sẽ được tính lãi theo giá tiền gửi ngân hàng không thời hạn tại ngân hàng Vietcombank với lãi suất tại thời điểm tương ứng.

Điều 3: THỜI HẠN THỎA THUẬN

    3.1 Thời gian hiệu lực hợp đồng: Bắt đầu từ khi bản hợp đồng này được ký kết đến khi thanh toán hợp đồng kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng này.

    3.2 Trong trường hợp hết thời gian hiệu lực ghi trong hợp đồng mà bên A chưa thanh toán dứt điểm các khoản tiền liên quan đến hợp đồng này thì thời gian hiệu lực của hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn cho đến khi các khoản tiền được thanh toán dứt điểm cho bên B và hợp đồng này mặc nhiên được cả hai bên A và B coi như đã được thanh lý.

    3.3 Trường hợp một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản hợp đồng này hoặc các phụ lục hoặc văn bản bổ sung đính kèm có liên quan đến hợp đồng này thì bên bị vi phạm được quyền chấm dứt trước thời hạn. Bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị vi phạm những thiệt hại do việc vi phạm này của mình gây ra.

Điều 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Quyền lợi

a) Nhận được dịch vụ tốt nhất và đầy đủ nhất do bên B cung cấp.

b) Quản lý và giám sát các hoạt động do bên B cung cấp và thực hiện

Nghĩa vụ

a) Thanh toán cho bên B theo như thỏa thuận tại điều

b) Phối hợp với bên B giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong chương trình thuộc về trách nhiệm của bên A.

Điều 5: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Quyền lợi

 Nhận được đầy đủ thanh toán của bên A như điều 2.

Nghĩa vụ

a)    Bảo đảm tuyển dụng, cung cấp cho bên A các hạng hạng mục đã nêu với số lượng , chất lượng như yêu cầu.

b)    Trong quá trình diễn ra chương trình, Bên B cam kết sẽ trực tiếp theo dõi, giám sát, ghi chép và chụp hình lại trong biên bản nghiệm thu bàn giao cho Bên A.

c)    Cung cấp hóa đơn tài chính hợp pháp đối với dịch vụ cung cấp theo hợp đồng này và các hạng mục phát sinh được bên A chấp thuận ( nếu có).

d)    Phối hợp với bên A giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong chương trình thuộc về trách nhiệm của bên B.

e)     Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về những dịch vụ nào khác ngoài nội dung và Bảng danh mục dịch vụ.

f)    Bên B cam kết không cung cấp và tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến sản phẩm của Bên A cũng như các nội dung khác cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của Bên A bằng văn bản.

Điều 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong hợp đồng này. Mọi sửa đổi bổ sung đối với hợp đồng này và bản kê chi tiết hạng mục đính kèm phải được hai Bên thống nhất và lập thành văn bản.

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có các bất đồng và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng, trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị, nếu không giải quyết được vụ việc sẽ được đưa lên cơ quan tòa án Việt nam có thẩm quyền để giải quyết.

Hợp đồng được lập được thành hai (02) bản được đóng dấu và ký bởi đại diện có thẩm quyền của 2 bên có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản chính.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B         

>>> Xem thêm: NEW 40+ trò chơi trong tiệc tất niên cuối năm cực vui nhộn

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện thứ 3

Hợp đồng tổ chức sự kiện cần được thống nhất giữa hai bên

Hợp đồng tổ chức sự kiện cần được thống nhất giữa hai bên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———–

HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

                                                                                                                                                                                                                                          , ngày...  tháng…... năm ………...

 

Hôm nay ngày:……………………………  tại :…………………………………

Chúng tôi gồm :

Bên A : ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ           : ………………………………………………………………

Điện thoại      :………………………………………………………………..

Do Ông/ Bà   :………………………………………………………………..

Tài khoản      : ……………………………………………………………….

BÊN B:  CÔNG TY CP TUA DU LỊCH

Địa chỉ                : ………………………………………………………………………….

Điện thoại          : ……………………………… – Fax: ………………………………..

Email                  : ………………………………………………………………………….

Mã số thuế          :………………………………………………………………………….

 

Số tài khoản       ………………………………………………………………………….

Đại diện              : ………………………………………………………………………….

Sau khi thoả thuận hai bên đồng ý ký kết hợp đồng du lịch  theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VÀ TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

Bên B nhận tổ chức chương trình: ….

(Thời gian : 02 ngày/ 01 đêm, Có lịch trình đính kèm, được coi như phụ lục hợp đồng và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này)

Thời gian: từ  ngày 03/04/2017  đến ngày 04/03/2017 : Số lượng : 45 Người

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá trọn gói :500.000/khách x 1.500.000 khách = 67.500.000 vnđ ( Sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

Chi phí phát sinh : 950.000 vnd ( Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng )

Tổng chi phí chưa bao gồm thuế: 450.000 vnđ ( Bảy mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

Thuế VAT 10%: 245.000 vnđ ( Bảy triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng )

Tổng chi phí đã bao gồm thuế: 79.695.000 vnđ ( bảy mươi chín triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng)

Thanh toán :

Bên A Thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng sau khi kết thúc tour và nhận đầy đủ hóa đơn chứng từ, tương đương với số tiền: 695.000 vnđ ( bảy mươi chín triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng)

Những phát sinh tăng thực tế trong thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có) phải được sự xác nhận bằng văn bản của Bên A và bên B mới được chấp nhận thanh toán. Việc thanh toán các khoản chi phí phát sinh tăng này sẽ được thực hiện vào lần thanh toán thứ 2 theo quy định tại khoản 3, điều này; Những phát sinh tăng do các cá nhân đặt các dịch vụ gia tăng như: đặt thêm phòng và ăn ngoài chương trình đã thoả thuận trong phụ lục hợp đồng thì phải được thanh toán ngay

Sau khi xác nhận đặt dịch vụ, trước ngày khởi hành Trong trường hợp có phát sinh giảm thực tế trong quá trình thực hiện chương trình, Bên B sẽ chỉ thanh toán cho Bên A phần giá trị hợp đồng cung cấp dịch vụ còn lại sau khi đã trừ đi khoản phát sinh giảm thực tế đó.

Trong quá trình tổ chức chương trình, nếu Bên B không đáp ứng được nhưng cam kết về chất lượng dịch vụ theo quy định tại Điều 1 và bản Phụ lục này thì căn cứ vào từng giá trị hạng mục không đảm bảo chất lượng đó, Bên A sẽ trừ đi khoản tiền thanh toán tương ứng bên cạnh việc Bên B phải chịu một khoản phạt vi phạm hợp đồng tương đương với 5% tổng giá trị hợp đồng do không đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

Bên A: Cung cấp danh sách họ, tên, số lượng người cho bên B để tiến hành thủ tục, mua bảo hiểm , đặt phòng ,Kết hợp cùng hướng dẫn viên (HDV) của bên B để quản lý nhân sự trong chương trình thăm quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để HDV hoàn thành nhiệm vụ Thanh toán tiền đầy đủ, đúng hẹn cho bên B, trong trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán  thì  bên A sẽ phải chịu phạt một khoản phạt chậm thanh toán tương đương với 100% lãi suất cơ bản của do Ngân hàng nhà nước công bố vào ngày hết hạn thanh toán trên khoản tiền chậm thanh toán cho 1 ngày thanh toán chậm, nhưng thời gian thanh toán chậm không quá 30 ngày.

Bên B: Có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng, lịch trình cũng như các điều kiện tiêu chuẩn phục vụ đã ghi trong hợp đồng. Nếu không thực hiện đúng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với bên A và bồi hoàn mọi chi phí phát sinh cho bên A theo quy định tại điều trên đây.

Đảm bảo thực hiện chuyến đi an toàn và tuân thủ các quy định của nhà nước về kinh doanh lữ hành.

Đảm bảo luôn có đầy đủ HDV để tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại của Bên A khi có yêu cầu

Thông báo cho Bên A biết mọi thay đổi về chương trình và lịch trình trong trường hợp có những sự kiện bất khả kháng Có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho Bên A khi chương trình không đảm bảo chất lượng dịch vụ dẫn đến những thiệt hại về vật chất và sức khỏe cho Bên A và/hoặc những người tham gia trong chương trình của Bên A.

Có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục để Bên A được nhận các khoản bồi thường từ cơ quan bảo hiểm trong trường hợp phát sinh các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm khi tổ chức chương trình; Trong trường hợp Bên B không mua bảo hiểm cho đoàn của Bên A thì Bên B phải bồi thường cho Bên A một khoản tiền tương đương với khoản tiền bồi thường bảo hiểm mà Bên A sẽ được nhận.

ĐIỀU 4: CÁC ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG, HUỶ HOÃN CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hợp đồng được ký kết, bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng mà không do các sự kiện bất khả kháng, hoặc không trên cơ sở các vi phạm các nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng này của bên kia sẽ bị phạt 10% tổng giá trị hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng cũng có thể được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên;

Trường hợp thay đổi số lượng khách được phép là 10% so với hợp đồng ký kết. Nếu thay đổi quá 10% sẽ phải áp dụng mức giá trọn gói mới phù hợp với số lượng khách thực tế tham gia chương trình hoặc bên A sẽ phải thanh toán nguyên chi phí tiền xe ô tô cho những khách giảm trong trường hợp không thể thay thế xe nhỏ hơn.

Báo giảm khách 3 – 5 trước ngày khởi hành ngày bị phạt 30% giá tour, giảm khách trước 48h bị phạt 50% giá tour (không kể các khoản tiền đã đặt cọc giữ chỗ hoặc nguyên giá trị vé tầu và vé  máy bay nếu đã xuất vé). Trước khi lên xe giảm khách phạt 90% giá  tour.

Báo huỷ toàn bộ chương trình trước 1 tuần thì chịu phạt 50% giá trị hợp đồng, báo huỷ trước 48 giờ thì phải chịu phạt 60% giá trị hợp đồng. Báo huỷ chương trình trong vòng 24 thì phải chịu phạt 80% tổng giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 5: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản trên. Nếu có phát sinh, vướng mắc xảy ra hai bên sẽ cùng thảo luận, bàn bạc trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, thông cảm lẫn nhau. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp đó (được tính theo ngày một bên gửi văn bản đề nghị giải quyết vướng mắc cho bên kia) mà hai bên vẫn không giải quyết được thông qua thương lượng và hòa giải, một hoặc cả hai bên được quyền đưa tranh chấp này ra một Tòa án có thẩm quyền tại Hà nội để giải quyết theo các quy định của pháp luật về Tố tụng dân sự.

Ngay sau khi bên A nhận được đầy đủ hóa đơn chứng từ và bên B nhận được đầy đủ số tiền trong hợp đồng thì coi như hợp đồng đã được thanh lý.

Hợp đồng được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ một (01) bản để làm bằng chứng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Sparta Beer Club là đơn vị tổ chức sự kiện hiện đại, chất lượng và hiệu quả. Tại đây, các khách hàng có cơ hội được trải nghiệm không gian sang trọng, ấn tượng với các món ăn ngon, không khí âm nhạc sôi động. Hãy đặt bàn ngay hôm nay để các doanh nghiệp có được những trải nghiệm ấn tượng và thú vị nhất. 

Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà SONGHONG LAND, 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 0911.165.165
Email: spartabeerclub@gmail.com
Website:https://spartabeerclub.vn/

sukien

  • tag Tags: